Požičovňa

Ceny sú platné pre nájom (bez súčasného odberu gabionov z našej spoločnosti v objeme min. 500,- €) v termíne od 13.6.2019 do zmeny cien ohlásenej na http://www.gabion.sk:

Manuálne sponovacie kliešte (zošívačka) Spenax SC50HP

Prenájom v 1. a 2. deň: ……………… 33,- €/ks/deň   v cene bez DPH Prenájom v 3. a 4. deň: ……………… 27,- €/ks/deň   v cene bez DPH Prenájom týždenný: ……………….. 132,- €/ks/týž.   v cene bez DPH Prenájom mesačný: ………………..  332,- €/ks/mes. v cene bez DPH 

Približovacie kliešte Gabionex MLA99 

Prenájom v 1. deň: ……………………… 9,- €/ks/deň   v cene bez DPH Prenájom v 2. a 3. deň: ……………….. 6,- €/ks/deň   v cene bez DPH Prenájom týždenný: …………………. 24,- €/ks/týž.   v cene bez DPH Prenájom mesačný: ………………….. 49,- €/ks/mes. v cene bez DPH

Pozn.:                                                                                                                                       Pri súčasnom odbere gabionov za min. 500 Eur bez DPH zľava 33%. 

Všeobecné zmluvné podmienky k nájmu.

Dňom začiatku nájmu je deň prevzatia klieští nájomcom. Dňom ukončenia nájmu je deň prevzatia klieští prenajímateľom a pri vracaní prostredníctvom pošty/kuriéra deň podania balíku s kliešťami na pošte/prevzatia kuriérom. Nájom sa účtuje podľa horeuvedeného cenníku v kalendárnom poňatí, teda v mesiacoch, alebo v týždňoch a v dňoch vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, alebo k skoršiemu poslednému dňu nájmu.

Nájomca je pri práci s kliešťami povinný dodržovať bezpečnostné zásady a pokyny podľa pracovného manuálu (www.gabion.sk) a s kliešťami zaobchádzať šetrne.  K vytiahnutiu zaseknutej spony nesmie používať žiadne páčidlá (skrutkovač a pod.), vždy musí najprv vybrať C-spony zo zásobníku a naprázdno (nenásilne) zaseknutú sponu vytlačiť, alebo kliešte rozobrať a tak zaseknutú sponu uvoľniť. Akékoľvek poškodenie vrchnej dosky klieští má za následok zhoršenie funkcie klieští, resp. ich znefunkčnenie. Takto vynútená výmena vrchnej dosky bude nájomcovi vyúčtovaná k náhrade.

Nájomca je povinný udržovať kliešte čisté a funkčné. Kĺby a čapy treba podľa potreby občasne premazať. Pri práci s kliešťami je operátor klieští povinný používať náležité ochranné prostriedky, povinne ochrannú prilbu, ochranné okuliare a pracovné rukavice. Nájomca je povinný zabezpečiť, aby v operačnom dosahu klieští sa nepohybovali iné osoby, ktorým by sa mohlo používaním náradia ublížiť.

Pri prevzatí klieští do nájmu je povinnosť nájomcu zložiť prenajímateľovi zábezpeku vrátenia klieští vo výške 660,- Eur bez DPH za každý požičiavaný kus klieští. Zábezpeka sa vracia po vrátení vyčistených klieští a zaplatení nájmu:

  • v plnej výške po ich preskúšaní s výsledkom, že tieto nejavia známky znečistenia alebo poškodenia nedbalým zaobchádzaním a/alebo nevhodným použitím,
  • v skrátenej výške pri nutnosti kliešte vyčistiť, opraviť, alebo inak ošetriť, alebo pri včasnom nevrátení klieští, kedy sa zohľadnia náklady na vyčistenie, opravu alebo ošetrenie klieští a pri včasnom nevrátení aj náklady na vymáhanie vrátenia klieští.

Tradičný dodávateľ gabionov od roku 1995!